bip
kontrastowa wersja
-A A A+

Sieci społeczne

Sprawy Miejskie

 • Komunikat w sprawie Podziemnej Trasy Turystycznej

    Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż Polska Grupa Energetyczna „PGE” w dniu 27 listopada 2019 r. zaplanowała przerwę w dostawie energii elektrycznej na ul. Oleśnickiego w godz. 8.00 – 15.00. W związku z tym, tego dnia Podziemna Trasa Turystyczna będzie...

  więcej
 • Przerwa w dostawie prądu

  Informujemy, że 27 listopada w Sandomierzu nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej. DATA ROZPOCZĘCIA DATA ZAKOŃCZENIA GODZINY OBSZAR STACJA 2019-11-27 08:00 2019-11-27 15:00 7 Sandomierz ul. Żydowska ul. Szpitalna ul. Oleśnickich ul. Rynek ul. Opatowska ul. Stanisława Bartolona Sandomierz 29

  więcej
 • Zarządzenie Burmistrza Sandomierza

     Zarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru partnera do projektu planowanego do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałanie 8.3.3. Rozwoju edukacji kształcenia ogólnego w zakresie TIK. Załączniki...

  więcej
 • Informacja w sprawie pracy Urzędu Miejskiego...

     24 grudnia 2019 r. będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Sandomierzu. W zamian za dzień wolny 24 grudnia 2019 r. wyznacza się dzień 7 grudnia 2019 r. dniem pracy. Powyższa informacja nie dotyczy Urzędu Stanu...

  więcej
 • Informacja

  Uprzejmie informujemy, że w czwartek 14.11.2019 r. od godz. 7.00 do 15.11.2019 do godz. 8.00 PGKiM będzie odbudowywał nawierzchnię ul. Staromiejskiej. Droga na odcinku od Dworku Ojca Mateusza do kościoła św. Jakuba będzie całkowicie wyłączona z ruchu. Na pozostałych jej odcinkach będzie...

  więcej
 • Informacja Burmistrza Sandomierza dotycząca dodatkowego naboru...

  Na podstawie uchwały nr XL/515/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Sandomierskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, niniejszym otwieram procedurę naboru uzupełniającego kandydatów na członków Rady. Proszę o...

  więcej
 • Kondolencje dla Państwa Anny, Agnieszki oraz...

  Pani Annie Krasoń i Panu Andrzejowi Krasoniowi pracownikom Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, Pani Agnieszce Krasoń kierownikowi Świetlicy Środowiskowej w Sandomierzu, najszczersze kondolencje pełne głębokiego współczucia, żalu i bólu z powodu śmierci męża oraz taty składają Marcin Marzec burmistrz Sandomierza  wraz...

  więcej
 • Kondolencje dla Pana Piotra Kossaka

  Panu Piotrowi Kossakowi Pracownikowi Urzędu Miejskiego w Sandomierzu najszczersze kondolencje pełne głębokiego współczucia, żalu i bólu z powodu śmierci Teścia składają Marcin Marzec Burmistrz Sandomierza  wraz z pracownikami

  więcej
 • Modernizacja miejskiego oświetlenia

    W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, 31 października 2019 r. odbyło się podpisanie umowy na dofinansowanie projektu pt. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Sandomierz – etap II”.   Celem głównym inwestycji jest obniżenie emisji CO2, NOX, pyłów PM10 oraz PM2,5...

  więcej
 • Kursy autobusów w dniach 1-3 listopada...

    Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. – Zakład Komunikacji Miejskiej informuje Pasażerów, iż w dniach: 01.11.2019 r. (piątek) autobusy kursują jak w niedzielę i święta, 02.11.2019 r. (sobota) autobusy kursują jak w soboty, 03.11.2019 r....

  więcej
 • Informacja ws. rekrutacji do projektu „Utworzenie...

  Gmina Sandomierz jako realizator projektu „Utworzenie żłobka na terenie Gminy Sandomierz” informuje, że w dniach 1 listopada – 20 listopada 2019 r. odbędzie się rekrutacja uczestników do Projektu. Warunkiem przystąpienia do Projektu jest zgłoszenie do żłobka dziecka zamieszkującego na terenie...

  więcej
 • Utworzenie żłobka na terenie gminy Sandomierz

  W dniu 28 października 2019r. między Gminą Sandomierz a Województwem Świętokrzyskim została podpisana umowa nr RPSW.08.01.01-26-0021/19-00 o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pn: „Utworzenie żłobka na terenie Gminy Sandomierz”. Celem projektu jest :...

  więcej
 • OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU...

  OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018. 1945. t. j.) i art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960...

  więcej
 • Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej

     Szanowni Państwo, informujemy, że Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Długosza w Sandomierzu otrzymała dotację ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego " Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa " na lata 2016-2020.    Priorytet 1 -...

  więcej
 • UWAGA!

  W związku z silnymi wiatrem w dniu 30.09.2019 r., w Wąwozie Królowej Jadwigi w Sandomierzu zostały powalone drzewa utrudniające swobodne poruszanie się. Wejścia do wąwozu od ul. Staromiejskiej, ul. Krakowskiej, ul. Krzyżowej oraz boczne wejście od Katolickiej Szkoły Podstawowej i Liceum...

  więcej
 • Informacja o zmianie terminu rozpoczęcia szczepień...

  Uprzejmie informujemy, że w związku z wydłużonym procesem produkcyjnym szczepionek przeciwko grypie wystąpił problem z ich zakupem.Obecnie w hurtowniach farmaceutycznych nie ma w sprzedaży szczepionek przeciwko grypie. Dlatego na wniosek Realizatorów Programu polityki zdrowotnej szczepień przeciw grypie na lata 2019...

  więcej
 • Przebudowa i zagęszczenie oświetlenia przy ulicy...

  Ogłoszenie nr 598118-N-2019 z dnia 2019-09-17 r. Gmina Sandomierz: „Przebudowa i zagęszczenie oświetlenia przy ulicy Króla”. Zadanie do wykonania w ramach Umowy nr RPSW.06.05.00-26-0008/16-00 o dofinansowanie Projektu RPSW.06.05.00-26-0008/16 pn. „Rewitalizacja Sandomierza – miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju” współfinansowanego z Europejskiego...

  więcej
 • Konkurs pt. Lider Ekonomii Społecznej

  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Kielcach zaprasza do udziału w konkursie „Lider Ekonomii Społecznej ”. Konkurs skierowany jest do: jednostek samorządu terytorialnego, instytucji biznesu oraz podmiotów ekonomii społecznej z województwa świętokrzyskiego, które aktywnie działają w obszarze ekonomii społecznej. Więcej informacji...

  więcej
 • Dotacje na rozpoczęcie lub rozwój działalności...

    Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym w ramach Poddziałania 6.2 Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.   W ramach konkursów istnieje...

  więcej
 • Informacja o gabinetach stomatologicznych dla uczniów

  Zgodnie z art.10 ust. 1 pkt 7 ustawy zdnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe (t.j.Dz.U. z 2019 r. poz. 1148) informujemy, że w sandomierskich szkołach podstawowych funkcjonują dwa gabinety stomatologiczne dla uczniów, udzielające świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia stomatologicznego...

  więcej
 • Zmiany w komunikacji miejskiej

     W wyniku prac zespołu stałego do spraw przeglądu linii autobusowych, rozkładów jazdy miejskiej komunikacji zostały wprowadzone następujące zmiany.   Z dniem 1 października zostanie zmieniona trasa linii nr 1 w ten sposób że do sieci komunikacji miejskiej zostanie włączone...

  więcej
 • Zaproszenie na badania

  Każda okazja jest dobra, aby sprawdzić swój stan zdrowia. Dlatego podczas Festiwalu Organizacji Pozarządowych i Pikniku Rodzinnego, który odbędzie się 15 września br. na Bulwarze im. Marszałka Piłsudskiego zapraszamy mieszkańców Sandomierza do przeprowadzenia badań w kierunku osteoporozy, niedoborów wapniowych u...

  więcej
 • Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia...

  Burmistrz Sandomierza informuje o rozpoczęciu konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy miasta Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok. Informacja skierowana jest do wszystkich sandomierskich klubów, stowarzyszeń i innych podmiotów...

  więcej
 • Zmarł Ś. P. Adam Bidas

  Z wielkim żalem zawiadamiamy, że w dniu 4 września 2019 r., zmarł w wieku 53 lat, Brygadier Adam Bidas Dowódca Jednostki Strzeleckiej 2018 im. 2 Pułku Piechoty Legionów Armii Krajowej, patriota oraz działacz społeczny, wielki Przyjaciel Sandomierza † Cześć Jego...

  więcej
 • Szczepienia lisów przeciw wściekliźnie

     Informujemy, że w dniach 12 – 18 września 2019 r. na terenie województwa świętokrzyskiego, za wyjątkiem powiatu koneckiego i skarżyskiego, planowane jest przeprowadzenie ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.    Szczepienie lisów zostanie wykonane przy użyciu szczepionki doustnej,...

  więcej
 • Warunki udzielania stypendium szkolnego dla uczniów

  Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub...

  więcej
 • Budżet Obywatelski na 2020 r. -...

  Od Sandomierza do NBA 3 – Kod Projektu 3 Zadanie polega na zorganizowaniu zajęć sportowych w koszykówkę dla mieszkańców Sandomierza od 1 stycznia 2020 r do 31 czerwca 2020 r. oraz od 1 września 2020 r. do 31 grudnia 2020...

  więcej
 • Świadomość Twoją Tarczą

  Mobilny Punkt projektu „Świadomość Twoją Tarczą” pojawi się w Sandomierzu dniu 5 września 2019 r. w lokalizacji - plac przed MOSiR w godzinach 10.00 – 16.00 Uczestnicy eventu będą mogli uzyskać informacje prawne nt. niealimentacji, przemocy domowej, przestępstw przeciwko osobom...

  więcej
 • Uwaga upał i burze

     W najbliższych dniach (od środy 28 sierpnia, do piątku 30 sierpnia), prognozuje się wystąpienie, niebezpiecznego dla zdrowia upału. Temperatura w dzień może wahać się w granicach 29-32 stopni Celsjusza, natomiast w nocy od 16-19 stopni. Poradnik jak przygotować się...

  więcej
 • Bezpłatne szczepienia przeciwko grypie

  Z dniem 2 września rozpocznie się II edycja Programu polityki zdrowotnej szczepień przeciwko grypie na lata 2019-2022 , która zakończy się w piątek 29 listopada br.  W związku z powyższym Burmistrz Sandomierza zaprasza mieszkańców którzy ukończyli 55 lat, zameldowanych na...

  więcej
 • Informacja w sprawie przystanku autobusowego przy...

     Przypominamy, iż w związku z realizacją inwestycji polegającej na remoncie ulicy Mickiewicza (w rejonie Bramy Opatowskiej) wykonawca robót budowlanych wdrożył tymczasową organizację ruchu drogowego.    Zmiana polega na czasowym wyłączeniu z ruchu odcinka ulicy Mickiewicza od skrzyżowania z ul....

  więcej
 • Zmiany w organizacji ruchu drogowego na...

  Szanowni Państwo   Mając na względzie bezpieczeństwo licznie odwiedzających Sandomierz turystów oraz mieszkańców zostały wprowadzone zmiany w organizacji ruchu na ulicy Staromiejskiej.   Dotychczasowy tryb stanowił zagrożenie dla uczestników ruchu pieszego i samochodowego na tej ulicy, bowiem nie były zachowane...

  więcej
 • Nagroda Wojewody Świętokrzyskiego "Czyste Serce" 2019

     Przed nami kolejna edycja nagrody honorowej Wojewody Świętokrzyskiego "Czyste Serce", odwołującej się do idei dobra i solidarności z ludźmi potrzebującymi pomocy.    W tym roku statuetki przyznane zostaną w pięciu kategoriach: instytucja, organizacja pozarządowa, wydarzenie/akcja, osoba fizyczna, innowacje społeczne....

  więcej
 • Powstaje Strategia Rozwoju Rolnictwa Ekologicznego

  Stowarzyszenie GRUPA ODROLNIKA z Rzuchowej (gm. Pleśna, woj. małopolskie) wraz z partnerami operacji zaprasza do udziału w budowie oddolnej Strategii Rozwoju Rolnictwa Ekologicznego. Ten ważny i ambitny projekt jest skierowany do producentów żywności ekologicznej z terenu czterech województw: małopolskiego, świętokrzyskiego,...

  więcej
 • Informacja burmistrza Sandomierza o żłobku w...

  Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy Sandomierza Informuję, że w dniu 29 maja 2019 roku Rada Miasta Sandomierza podjęła Uchwałę Nr VIII/107/2019 w sprawie utworzenia Żłobka przy Przedszkolu Samorządowym Nr 6 w Sandomierzu i nadania statutu. Zgodnie z jej zapisami rozpoczęcie działalności...

  więcej
 • WOJSKOWE WYZWANIE - WEŹ UDZIAŁ W...

  Kampania „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej" to nowa jakość w rekrutacji. Dlatego Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowało inicjatywę "Wojskowe Wyzwanie", która jest nowym obliczem kampanii promocyjno - informacyjnej „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej". Przez całe wakacje każdy, na jeden dzień, będzie mógł stać się żołnierzem...

  więcej