Zarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru partnera do projektu planowanego do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałanie 8.3.3. Rozwoju edukacji kształcenia ogólnego w zakresie TIK.

Załączniki do pobrania:

ZARZĄDZENIE

REGULAMIN NABORU

ZAŁĄCZNIK 1

ZAŁĄCZNIK 2

ZAŁĄCZNIK 3