Na podstawie uchwały nr XL/515/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Sandomierskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, niniejszym otwieram procedurę naboru uzupełniającego kandydatów na członków Rady.

Proszę o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, będącego załącznikiem niniejszej informacji i złożenie go w terminie do 8 listopada 2019 roku w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Sandomierzu lub przesłanie pocztą na adres korespondencyjny: Urząd Miejski w Sandomierzu, plac Poniatowskiego 3, 27 - 600 Sandomierz.

O ważności nadesłania lub złożenia w terminie formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Sandomierzu.

Na kopercie zawierającej formularz zgłoszeniowy należy umieścić adnotację: „Nabór uzupełniający do Sandomierskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego”.

Zgłoszenia złożone po terminie i niekompletne pozostawia się bez rozpatrzenia.


Burmistrz Sandomierza

Marcin Marzec