UA.6733.3.2020.MSZ

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 10 i 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (ustawa z dnia 14.06.1960r. – tekst jednolity z 2018r. Dz. U. 2018. 2096) oraz art. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. z 2018 r. Dz. U. 2018.1945),zawiadamia się, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek: PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce reprezentowanej przez pełnomocnika: Agnieszka Mikołajczyk – pełnomocnictwo znak RE D3/RP/1/322/IP/PRZ/2019 z dnia 30.07.2019 r. pod nazwą: „budowa sieci elektroenergetycznej SN 15 kV w ramach zadania inwestycyjnego: Budowa stacji transformatorowej 15/0,4 kV wraz z nawiązaniami po stronie SN i n/N, wykonanie rozcięć w istniejących liniach n/N oraz demontażu istniejącej stacji transformatorowej w miejscowości Sandomierz ul. Lwowska g. Sandomierz” na działce o nr ewidencyjnym 1747 w rejonie ul. Lwowskiej w Sandomierzu - Jedn. ew. 260901_1 Sandomierz, Obręb: 0005Sandomierz Prawobrzeżny.

- zgodnie z wnioskiem Inwestora.

Strony mogą w terminie czternastu dni od daty ukazania się niniejszego Obwieszczenia zapoznać się w tut. Urzędzie ul. Opatowska 1, z zamierzeniami inwestora oraz złożyć ewentualne zastrzeżenia lub wnioski. Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o zebrane dowody i materiały.

BURMISTRZ

MIASTA SANDOMIERZA

31 stycznia 2020 r.