Konsultacje społeczne aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym rozpoczynają się 22 grudnia 2020 r. i trwają do 22 czerwca 2021 r. Spotkania konsultacyjne odbywają się w 28 miastach w całym kraju. Ich istotą jest przełożenie ogólnych założeń metodycznych oraz wniosków z przeprowadzonych prac analitycznych na konkretne działania służące ochronie mieszkańców, gospodarki, środowiska i dziedzictwa kulturowego na obszarach poszczególnych dorzeczy. Miejsca oraz terminy spotkań przedstawia poniższa mapa:

Ze względu na obostrzenia związane z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 i niewiadomą odnośnie terminu zniesienia ograniczeń, przygotowaliśmy alternatywną formułę spotkań. 

Spotkania stacjonarne – organizowane w przypadku całkowitego zniesienia obostrzeń lub w sytuacji gdy możliwe będzie zorganizowanie spotkania powyżej 100 uczestników. O miejscach spotkań będziemy Państwa informowali na stronie www.stoppowodzi.pl

Spotkania online – w sytuacji utrzymania obowiązujących w tej chwili obostrzeń (ograniczenie spotkań do 5 osób). Spotkania będą zorganizowane na dedykowanej platformie Webex, do której będą Państwo mieli dostęp bez konieczności logowania oraz będzie on możliwy przez cały czas trwania spotkania.

O decyzji w sprawie wybranej formuły spotkania będziemy informować 4 tygodnie przed jego planowanym terminem. Formularze rejestracji na spotkania będą dostępne na 3 tygodnie przed każdym spotkaniem.

Zgłaszanie uwag i wniosków

Jednym z kluczowych elementów udziału społecznego w aktualizacji PZRP jest możliwość składania do nich uwag i wniosków. Zgodnie z zapisami ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, z późn. zm.) mogą być składane w różnych formach, w tym w szczególności, w formie pisemnej.

Specjalnie przygotowany formularz służący do składania uwag i wniosków został zamieszczony na stronie www.stoppowodzi.pl, w dwóch formach:

formularz do druku (pliki .doc, .pdf) do pobrania

PLIK DOC

PLIK PDF

formularz do wypełnienia online:

https://stoppowodzi.pl/konsultacje/

Dla ułatwienia korzystania z formularzy zamieszczono instrukcję wypełniania dokumentu:

https://stoppowodzi.pl/wp-content/uploads/2020/12/...

Do dnia 22 czerwca 2021 r. uwagi i wnioski do projektów aPZRP można składać:

1. Poprzez przesłanie informacji na adres e-mail: konsultacje@stoppowodzi.pl;

2. Pisemnie w miejscu udostępnienia dokumentów: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa;

3. Pisemnie przesyłając na adres pocztowy: Ministerstwo Infrastruktury, ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa;

4. Ustnie do protokołu w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury (ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, III piętro, pok. 308 – Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej).  

Uwagi i wnioski do projektów aPZRP będą rozpatrywane przez Ministra Infrastruktury.

Projekty planów zarządzania ryzykiem powodziowym dostępne są >>>TUTAJ<<<


Informujemy także, że Burmistrz Miasta Sandomierza wystąpi do PGW „Wody Polskie” ze stanowiskiem negatywnym odnośnie projektów budowy polderów na terenie Gminy Sandomierz.
 

Równocześnie, jeżeli taka jest Państwa wola, prosimy o przesyłanieuwag, lub stanowisk w powyższej kwestii, do dnia 31.05.2021 r. na adres e – mail: sekretariat@um.sandomierz.pl,  wpisując w temacie wiadomości „Konsultacje – polder – Sandomierz”.

Wszystkie Państwa uwagi zostaną zebrane i przekazane razem z apelem Gminy Sandomierz  do PGW „Wody Polskie”.

Wierzymy, że razem, przy szerokim udziale społecznym, uda nam się doprowadzić do modyfikacji planów przeciwpowodziowych, tak, by nasze wspólne mienie już nigdy nie było zagrożone.


Źródło: www.stoppowodzi.pl