Urząd Miejski w Sandomierzu

pl. Poniatowskiego 3
27-600 Sandomierz

Czynny:

poniedziałek: 8:00-17:00

wtorek, środa, czwartek: 7:30-15:30

piątek: 7:30-14:30

GŁÓWNA CENTRALA TELEFONICZNA URZĘDU:
Tel. : (15) 815-41-00, Fax: (15) 815-41-01

email: um@um.sandomierz.pl

NIP: 864-12-03-132
REGON: 000523778


Należności podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych - należy wpłacać na konta indywidualne, wskazane w decyzjach podatkowych.

Należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na konta indywidualne.

Numery rachunków bankowych:

27 9429 0004 2001 0000 1300 0006   Bank Spółdzielczy o/ Sandomierz 

na powyższy rachunek można dokonywać wpłat z tytułu:

  - podatków i opłat lokalnych,
  - opłat za użytkowanie wieczyste i dzierżawę gruntów,
  - mandatów karnych Straży Miejskiej,
  - opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,
  - opłaty od wniosku o udostępnienie danych osobowych

79 9429 0004 2001 0000 1300 0040 Bank Spółdzielczy o/ Sandomierz

na powyższy rachunek można dokonywać wpłat z tytułu opłaty skarbowej


Zakres kompetencji poszczególnych wydziałów Urzędu Miejskiego w Sandomierzu:


WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY 

Naczelnik Wydziału - Leszek Komenda
Siedziba - plac Poniatowskiego 3

Tel. (15) 815-41-89
Adres e-mail leszek.komenda@um.sandomierz.pl

Zakres:

 • sprawy organizacyjno-kadrowe - tel. (15) 8154 - 196
 • sprawy obsługi Rady Miasta - tel. (15) 8154 - 103, (15) 8154 - 136
 • sprawy  archiwum - tel. (15) 8154 - 199 
 • obsługa sekretariatu - tel. (15) 8154 - 171
 • biuro obsługi interesanta - tel. (15) 8154 - 147, (15) 8154 - 148


WYDZIAŁ FINANSOWY

Skarbnik Miasta - Barbara Grębowiec
Siedziba - plac Poniatowskiego 3

Tel. (15)815-41-07

REFERAT KSIĘGOWOŚCI

Kierownik Referatu – Klaudia Cetnarska

Tel. (15) 815-41-23

Adres e-mail: klaudia.cetnarska@um.sandomierz.pl

Zakres działania:

 • sprawy księgowości budżetowej - tel. ( 15) 8154-123, ( 15 ) 8154-213
 • sprawy płac i rozliczeń z ZUS i US - tel. 8154-119
 • regulowanie zobowiązań wynikających z faktur, umów i innych tytułów - tel.( 15 ) 8154-119
 • rozliczanie podatku VAT - tel. (15 ) 8154-219


REFERAT PLANOWANIA I KONTROLI BUDŻETU

Kierownik Referatu – Mateusz Niezgoda

Tel. (15) 815-41-06

Adres e-mail: mateusz.niezgoda@um.sandomierz.pl

Zakres działania:

 • opracowanie projektu budżetu i realizacja budżetu, Wieloletnia Prognoza Finansowa - tel. (15) 815-41-06
 • opracowywanie projektów uchwał i zarządzeń - (15) 815-41-59
 • sprawozdawczość budżetowa (15) 815-41-54


REFERAT OPŁAT, PODATKÓW I WINDYKACJI

Kierownik Referatu - Monika Hill

Tel. (15) 8154-111

Adres e-mail: monika.hill@um.sandomierz.pl

Zakres działania:

- sprawy z zakresu wymiaru podatku od nieruchomości od osób fizycznych - tel.(15) 8154-110

- sprawy z zakresu wymiaru podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych - tel.(15) 8154-109

- sprawy z zakresu księgowości i windykacji podatku od nieruchomości i rolnego od osób fizycznych - tel(15) 8154-115,

- sprawy z zakresu podatku od środków transportowych od osób fizycznych - tel.(15) 8154-162

- sprawy z zakresu podatków od osób prawnych - tel.(15) 8154-144

- sprawy z zakresu kontroli podatkowej - tel.(15) 8154-110,

- sprawy z zakresu księgowości i windykacji opłat:

  *opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - tel.(15)8154-211,

  * opłaty od posiadania psów - tel.(15)8154-211

  * opłaty za czynsz najmu za lokale mieszkalne i użytkowe - tel.(15)8154-134

  * opłaty za dzierżawę - tel.(15)8154-134,

  * opłaty za użytkowanie wieczyste - tel.(15)8154-162,

  * opłaty za zajęcie pasa drogowego - tel.(15)8154-159,

  * opłaty miejscowej - tel.(15)8154-162,

  * opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - tel.(15)8154-162,

  * opłaty skarbowej - tel.(15)8154-162,

  * opłaty za przystanki - tel.(15)8154-159,

  * opłaty adiacenckiej - tel.(15)8154-159,

- sprawy z zakresu udzielania ulg w spłacie zobowiązań - tel.(15)8154-159,

- wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym - tel.(15)8154-109,

- wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach/stwierdzające zaległości w podatkach - tel.(15)8154-115,


WYDZIAŁ NADZORU KOMUNALNEGO

Naczelnik Wydziału - Angelika Kędzierska

Siedziba - plac Poniatowskiego 1

Tel: (15) 815-41-86;
Adres e-mail: angelika.kedzierska@um.sandomierz.pl

Zakres działania:

 • sprawy utrzymania czystości, porządku - tel.: (15) 815-41-86
 • ochrona środowiska - tel.: (15) 815-42-06
 • wydawanie zezwoleń (decyzji) na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz zgody (decyzji wstępnych) na wejście w teren działek gminnych, remonty dróg - tel.: (15) 815-41-75
 • sprawy wydawania i ewidencji zezwoleń na wykonywanie krajowego, drogowego przewozu osób i koordynacji przewozów - tel.: (15) 815-41-81
 • nadzór nad targowiskami i parkingami - tel.: (15) 815-41-30
 • zieleń miejska - (15) 815-42-09
 • zwierzęta bezdomne - (15) 815-42-10
 • rolnictwo - (15) 815-41-87
 • odpady komunalne - (15) 815-41-50, (15) 815-41-51


WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA

Naczelnik Wydziału - Agata Król

Siedziba - plac Poniatowskiego 3 

Tel: (15) 815-41-52
Adres e-mail: agata.krol@um.sandomierz.pl
 

Zakres działania:
 • sprawy ewidencji ludności - tel. (15) 8154-142
 • informacja PESEL - tel. (15) 8154-113
 • sprawy dowodów osobistych - tel. (15) 8154-114; (15) 8154-214
 • sprawy z zakresu powszechnego obowiązku obrony ( prowadzenie kwalifikacji wojskowej, prowadzenie akcji kurierskiej - tel. (15) 8154-207
 • sprawy koordynacji zadań w zakresie profilaktyki, zjawisk patologii społecznej i opieki zdrowotnej - tel. (15) 8154-152; (15) 8154-207
 • sprawy z zakresu działalności gospodarczej (CEIDG) - tel. (15) 8154-113; (15) 8154-214;
 • sprawy związane z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych - tel. (15) 8154-142; (15) 8154-114
 • Miejski Ośrodek Rozwoju Osobistego - tel. (15) 8154-207
 • Karta Dużej Rodziny - tel. (15) 8154-207
 • prowadzenie spraw wynikających z przepisów ustawy o pożytku publicznym - tel. (15) 8154-114, (15) 8154-152


WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

Naczelnik Wydziału - Barbara Rajkowska
Siedziba - plac Poniatowskiego 3

Tel: (15) 815-41-21
Adres e-mail: barbara.rajkowska@um.sandomierz.pl

Zakres działania:

 • sprawy lokalowe - tel.: (15) 815-41-27, (15) 815-41-76
 • sprawy gospodarki gruntami - tel.: (15) 815-41-22, (15) 815-41-45
 • sprawy rolnictwa i gospodarki żywnościowej - tel.: (15) 815-41-21
 • sprawy geodezji - tel.: (15) 815-41-22, (15) 815-41-24.


WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY
Naczelnik Wydziału - Piotr Paszkiewicz
Siedziba - ul. Opatowska 1  
Tel.: (15) 815-41-39
Adres e-mail: piotr.paszkiewicz@um.sandomierz.pl

Zakres działania: 

 • sprawy planowania przestrzennego - tel. (15) 8154 - 138


WYDZIAŁ ROZWOJU, PROMOCJI I INWESTYCJI

Naczelnik Wydziału - Piotr Wójtowicz

Siedziba - ul. Opatowska 1

Tel.: (15) 815-41-37

Adres e-mail: piotr.wojtowicz@um.sandomierz.pl

W skład Wydziału wchodzą:

REFERAT TECHNICZNO - INWESTYCYJNY
Kierownik Referatu - Krzysztof Kwieciński
Siedziba - ul. Opatowska 1
Tel., fax: (15) 644-68-21
Adres e-mail: krzysztof.kwiecinski@um.sandomierz.pl

Zakres działania: 

   • sprawy przygotowania inwestycji - tel. (15) 8154 - 128
   • sprawy nadzoru budowlanego, instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych i drogowych - tel. (15) 8154 - 203, (15) 8154 - 204
   • sprawy utrzymania dróg, placów i chodników oraz oświetlenia miejskiego - tel. (15) 8154 - 158
   • wydawanie zezwoleń (decyzji) na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz zgody (decyzji wstępnych) na wejście w teren działek gminnych - tel. (15) 8154 - 175
 

REFERAT KULTURY, PROMOCJI, SPORTU I TURYSTYKI

Kierownik Referatu - Katarzyna Knap-Sawicka
Siedziba - plac Poniatowskiego 1

Adres e-mail: katarzyna.knap@um.sandomierz.pl

Tel. 15 815-41-80

Adresy e-mail: 

agnieszka.kukielka@um.sandomierz.pl, tomasz.chmiel@um.sandomierz.pl, magdalena.rej@um.sandomierz.pl,

15 815-41-33 Agnieszka Kukiełka-Bocheńska, 15 815-41-40 Tomasz Chmiel, 15 815-42-02 Magdalena Rej,

Zakres działania:

   • nadzór nad działalnością miejskich instytucji kulturalnych:
   • Sandomierskie Centrum Kultury,
   • Muzeum Okręgowe w Sandomierzu,
   • Miejska Biblioteka Publiczna,
   •  obsługa miejskiej strony internetowej i miejskich portali społecznościowych,
   • koordynacja miejskich wydarzeń kulturalnych i sportowych,
   • prowadzenie rejestru miejskich instytucji kultury,
   • udzielanie dotacji na działalność z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego,
   • współpraca z instytucjami kultury, stowarzyszeniami i innymi podmiotami w zakresie organizacji wspólnych przedsięwzięć kulturalnych,
   • współpraca ze szkołami, gimnazjami i przedszkolami w zakresie działalności kulturalnej,
   • przygotowywanie i przekazywanie informacji o najważniejszych wydarzeniach do mediów,
   • koordynowanie sandomierskiego kalendarza imprez kulturalnych,
   • organizowanie uroczystości rocznicowych i obchodów świąt narodowych wpisanych w harmonogram, których organizatorem jest Burmistrz Sandomierza,
   • współpraca z Centrum Informacji Turystycznej,
   • promocja miasta na własnych i zewnętrznych wydarzeniach turystycznych,
   • katalogowanie i aktualizowanie bazy gastronomiczno-noclegowej,
   • opracowywanie i dystrybucja materiałów promocyjnych,
   • kreowanie i dbałość o markę Sandomierza,
   • przygotowywanie oprawy graficznej materialnych i multimedialnych materiałów promocyjnych (banerów, plakatów, bilboardów, spotów),
   • prowadzenie archiwum fotograficznego, udostępnianie fotografii na cele promocyjne,
   • prowadzenie spraw finansowych w ramach zadań wykonywanych przez Referat,
   • współpraca z miastami partnerskimi.


REFERAT ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Kierownik Referatu - Joanna Pawelczyk

Tel. 15 815 41 32, 15 815 42 08 

Adres e-mail: joanna.pawelczyk@um.sandomierz.pl 

Siedziba - plac Poniatowskiego 3

Zakres działania:

   • prowadzenie postępowań o zamówienie publiczne
   • opracowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia
   • przygotowywanie i publikacja ogłoszeń o zamówieniach publicznych
   • udział w pracach komisji przetargowych
   • sporządzanie pisemnych protokołów postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
   • przygotowywanie i publikacja ogłoszeń o udzieleniu zamówienia publicznego
   • przechowywanie dokumentacji przetargowej
   • prowadzenie Rejestru Zamówień Publicznych
   • sporządzanie i publikacja rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach publicznych
   • sporządzanie i publikacja planu zamówień publicznych


WIELOOSOBOWE STANOWISKO DO SPRAW POZYSKIWANIA ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Aleksandra Zbyradowska, Adriana Wójcik

Tel. (15) 8154 - 179, (15) 8154 - 141
Adres e-mail: aleksandra.zbyradowska@um.sandomierz.pl  adriana.wojcik@um.sandomierz.pl
Siedziba - plac Poniatowskiego 1

Zakres działania:


   • współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie przygotowywania i realizacji kontraktów regionalnych oraz programów rządowych, wojewódzkich i zagranicznych dotyczących inwestycji miejskich,
   • pozyskiwanie krajowych i zagranicznych bezzwrotnych źródeł finansowania realizacji projektów inwestycyjnych,
   • opracowywanie wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie projektów inwestycyjnych i innych,
   • współpraca przy wdrażaniu, monitorowaniu i prowadzeniu sprawozdawczości oraz rozliczaniu projektów inwestycyjnych finansowanych z krajowych i zagranicznych bezzwrotnych źródeł finansowania,
   • współpraca z instytucjami europejskimi, administracją samorządową oraz rządową, instytucjami zarządzającymi i pośredniczącymi w zakresie programów finansowanych ze środków europejskich i innych bezzwrotnych, w ramach przygotowania, realizacji i rozliczania inwestycyjnych projektów europejskich oraz efektywnego wykorzystania szan rozwojowych wynikających z członkostwa Polski w unii Europejskiej,
   • praca w zespołach powołanych przez Burmistrza do przygotowania, wdrażania i rozliczania projektów inwestycyjnych finansowanych z krajowych i zagranicznych bezzwrotnych źródeł finansowania,
   • prowadzenie spraw wynikających z przepisów ustawy o pożytku publicznym (15) 8154 - 179,
   • prowadzenie spraw związanych z budżetem obywatelskim.WIELOOSOBOWE STANOWISKO DO SPRAW OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ

Oskar Żak, Andrzej Krasoń

tel. (15) 8154-166, (15) 8154-146

adresy e-mail: oskar.zak@um.sandomierz.pl  andrzej.krason@um.sandomierz.pl

Siedziba - plac Poniatowskiego 3

Zakres działania:

 • zapewnienie ciągłości pracy skomputeryzowanych komórek organizacyjnych Urzędu
 • opiniowanie i wnioskowanie zakupów sprzętu komputerowego i oprogramowania,
 • ochrona danych osobowych oraz przeciwdziałanie dostępowi do nich osób nieupoważnionych,
 • stały kontakt z autorami programów oraz serwisantami sprzętu komputerowego,
 • okresowa konserwacja sprzętu komputerowego,
 • bieżący rozwój komputeryzacji w UrzędzieWIELOOSOBOWE STANOWISKO DO SPRAW AUDYTU WEWNĘTRZNEGO I KONTROLI

Monika Dębowska

Siedziba - plac Poniatowskiego 3

Tel.: (15) 815-41-16
Adres e-mail: monika.debowska@um.sandomierz.pl
 •  sprawy audytu wewnętrznego.


ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH
Siedziba - plac Poniatowskiego 3

Tel.: (15) 815-41-20
 •  wykonywanie obsługi prawnej na rzecz Burmistrza, Rady i Urzędu Miejskiego.


WIELOOSOBOWE STANOWISKO PRACY DO SPRAW OBRONNYCH, ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OBRONY CYWILNEJ

Andrzej Nowiński

Siedziba - Rynek 1 (Ratusz)
Tel.: (15) 815-41-95

Adres e-mail: andrzej.nowinski@um.sandomierz.pl
 • planowanie, przygotowanie oraz koordynowanie realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej
 • tworzenie formacji obrony cywilnej
 • realizacja zadań Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
 • udział w organizowaniu i prowadzeniu akcji ratunkowych wynikających z zaistnienia klęsk żywiołowych, zagrożeń środowiska i innych zdarzeń zagrażających życiu oraz zdrowiu mieszkańców Sandomierza


STANOWISKO PRACY DO SPRAW INFORMACJI PUBLICZNEJ

Jacek Szkodziński
Tel. (15) 8154 - 198
Adres e-mail: jacek.szkodzinski@um.sandomierz.pl 
Siedziba - ul. Mariacka 1

Zakres działania:
 • załatwianie spraw związanych z dostępem do informacji publicznej,
 • obsługa Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sandomierzu,
 • prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem majątkowych i odpowiedzialnością cywilną Gminy Sandomierz


STANOWISKO PRACY DO SPRAW INFORMACJI NIEJAWNYCH

Jacek Kuliga

Tel. (15) 815-41-31

Adres e-mail: jacek.kuliga@um.sandomierz.pl

Zakres działania:

 • zapewnienie ochrony informacji niejawnych


INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Magdalena Żukowska
Tel. (15) 8154 - 193

Adres e-mail: magdalena.zukowska@um.sandomierz.pl

Siedziba - Plac Poniatowskiego 3

Zakres działania:
 • prowadzenie spraw z zakresu ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu


URZĄD STANU CYWILNEGO
Kierownik - Mariusz Kopeć

Siedziba - Rynek 1 (Ratusz)

15-81-54-225 (Kierownik USC)

15-81-54-223, 15-81-54-224 (Z-cy Kierownika USC)

15-8154-184  

e-mail: usc@um.sandomierz.pl

izabela.rycombel@um.sandomierz.pl, 

 • sprawy dot. urodzeń, małżeństw i zgonów oraz związanej z tym dokumentacji 

W soboty interesanci Urzędu Stanu Cywilnego przyjmowani są w godzinach 9.00-12.00.

STRAŻ MIEJSKA
Komendant Jacek Kuliga (15) 815-41-90

Dyżurny Straży Miejskiej
Siedziba - ul. Opatowska 15
Tel.: (15) 815-01-26, (15) 815-42-22
Tel. alarmowy: 986
Adres e-mail: strazmiejska@um.sandomierz.pl

Strażnicy rewirowi:

 • - rejon lewobrzeżnej części miasta:insp. Jarosław Piórecki, insp. Ryszard Sierant, insp. Grzegorz Żakiewicz, Paweł Raumiagi, Adrian Ura
 • - rejon prawobrzeżnej części miasta:  insp. Wojciech Jasiński
 • - zakres zadań, obowiązków i uprawnień oraz strukturę określa Regulamin Straży Miejskiej w Sandomierzu


MIEJSKI OŚRODEK ROZWOJU OSOBISTEGO (czynny pn-pt 8:00-16:00)
Dariusz Gadawski
Tel. (15) 815-42-07, (15) 815-44-13
Adres e-mail: dariusz.gadawski@um.sandomierz.pl
Siedziba - ul. Mariacka 1 (dawne Kolegium Językowe)
Zakres działania:
 • profilaktyka uzależnień i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 • Karta Dużej Rodziny


CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W SANDOMIERZU
Ul. Leona Cieśli 2,  27-600 Sandomierz
Strona internetowa: www.cuw.sandomierz.eu
telefon:  (15) 644-56-80, (15) 644-56-90
e-mail: sekretariat@cuw.sandomierz.eu
NIP: 864-184-56-98
REGON: 260036380

Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu jest jednostką organizacyjną Gminy Sandomierz nieposiadającą osobowości prawnej. Centrum Usług Wspólnych powołane jest w celu zapewnienia obsługi ekonomiczno - administracyjnej i finansowo – księgowej szkół, przedszkoli dla których Gmina Sandomierz jest organem prowadzącym i żłobków, oraz finansowo – księgową i ekonomiczno – administracyjną tj. kadry, płace, obsługa informatyczna, prawna oraz z zakresu zamówień publicznych, BHP i p. poż. Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Świetlicy Środowiskowej oraz zakładu budżetowego Gminy Sandomierz pod nazwą "Targowiska Miejskie samorządowy zakład budżetowy".

Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu obejmuje swoją działalnością następujące jednostki:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 przy ul. Okrzei 6;

2. Szkoła Podstawowa Nr 2 przy ul. Mickiewicza 9;

3. Szkoła Podstawowa Nr 3 przy ul. Flisaków 30;

4. Szkoła Podstawowa Nr 4 przy ul. Mickiewicza 39;

5. Przedszkole Samorządowe Nr 1 przy ul. Okrzei 8;

6. Przedszkole Samorządowe Nr 3 przy ul. Słowackiego 9;

7. Przedszkole Samorządowe Nr 5 przy ul. Portowej 28;

8. Przedszkole Samorządowe Nr 6 przy ul. T. Króla 3;

9. Przedszkole Samorządowe Nr 7 przy ul. Armii Krajowej 5;

10. Żłobek przy Przedszkolu Samorządowym Nr 5 przy ul. Portowej 28;

11. Żłobek przy Przedszkolu Samorządowym Nr 6 przy ul. T. Króla 3;

12. Świetlica Środowiskowa przy ul. Słowackiego  15;

13. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przy ul. Koseły 3a;

14. Targowiska Miejskie Samorządowy Zakład Budżetowy przy ul. Przemysłowej 2;

15. Środowiskowy Dom Samopomocy w Sandomierzu ul. Katedralna 5;

16. Placówka Wsparcia Dziennego pod nazwą "Przystanek Błonie" przy ul. Błonie 55".